- مشخصات و استاندارد حدیده M میلی متر| تراش ابزار سینا
ina
tools

دانلود لیست قیمت کلیه ی محصولات :

صفحه اصلی جداول و استانداردها مشخصات حدیده M میلی متر

مشخصات و استاندارد حدیده M میلی متر

مشخصات و استاندارد حدیده M میلی متر
گام دنده سایز
0.25 0.25 0.25 0.3 0.35 0.35 0.35 0.4 0.45 0.4 0.45 0.45 0.5 0.6 0.7 0.75 0.8 0.9 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8 2 2.2 2.3 2.5 2.6 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52 56 60 64 68